گالری کتابِ پدربزرگ

یک کتابفروشی ست که در محلِ قناتِ بهجرد شهر بردسیر نفس می کشد و نفس می بخشد. محل احداث این کتابفروشی در قدیم، مغازۀ یک پدربزرگ خیّر بوده است و هنوز سایۀ مهربان این پدربزرگ –هرچند در قید حیات نیست- بر سر این کتابفروشی احساس می شود.
Grbook-logo
pdrout1
-
بانو فاطمه رضازاده با حمایت وهمراهی همسرش دکتر محمد حسین خسروی، گالری کتاب پدربزرگ را در مرداد ۹۵ تاسیس کردند و محلی شد برای آرامش و بالندگي عزیزانی که خیلی هایشان کتابخوان هم نبودند و در کنار پدربزرگ عاشق کتاب شدن

اما

پس از طی راه های پر فراز و فرودِ بسیار، حالا در سایه سار درخت های بلند قنات بهجرد، هر هفته برنامه های متفاوتی چون قصه خوانی و نمایش عروسکی کودکان، خوانش انگیزشی و نگرشی، خوانش عمومی، برنامۀ کتابخوانی بانوان خانه دار و... برگزار می شود.

ذهن کتابفروشی پدربزرگ از خاطرات خوب لبریزه

خاطراتی چون

جشن امضای نویسندگانی چون هوشنگ مرادی کرمانی، احمد یوسف زاده، منصور علیمرادی و…

خاطراتی چون

سفر به روستاهای اطراف شهر و برگزاری برنامه خوانش کتاب برای کودکان روستایی و اهدای کتاب های مهربان به این کودکان،

خاطراتی چون

لبخند کتاب های متنوع در قلب قفسه های مهربان فروشگاه های متفاوت شهر که همیار حرکت فرهنگی پدربزرگ شدند تا برای رواج کتابخوانی گامی بردارند …

گالری کتاب پدربزرگ شش سال است که نفس می کشد و نفس می بخشد
و حالا نوه های کتابخوان زیادی دارد و می خواهد مهربانی اش را با دیگر شهرها و آدم ها به اشتراک بگذارد.

تیم گالری پدربزگ